ALMIRO Partners

zásady zpracování osobních údajů

3. Z jakého zákonného titulu a za jakým účelem ALMIRO zpracovává osobní údaje?

ALMIRO zpracovává osobní údaje pro účely plnění práv a povinností dle uzavřených smluv a dle podmínek věrnostního programu ALMIRO Partners nebo za účelem splnění zákonné povinnosti ALMIRO vůči správním orgánům zejména v rámci daňových norem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). K jinému zpracování osobních údajů je ALMIRO oprávněno pouze se souhlasem, který Účastník při přihlášení do věrnostního programu ALMIRO Partners poskytne (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

ALMIRO je oprávněno osobní údaje v souladu s GDPR zpracovávat rovněž k tzv. přímému marketingu, tedy např. za účelem zasílání slev na produkty, které Účastník v minulosti zakoupil, nebo doručování jiných obdobných reklamních sdělení (tzv. oprávněný zájem ALMIRO dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě, že o zasílání reklamních sdělení nebude mít Účastník zájem, může souhlas odvolat listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@almiro.cz.

4. Jaký je rozdíl mezi správcem a zpracovatelem?

Za správce GDPR považuje toho, kdo operace s osobními údaji provádí a přijímá vhodná technická a organizační opatření za účelem zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR. Zpracovatel je pak odlišná třetí osoba, kterou je správce oprávněn na základě smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů a která poskytuje záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření na ochranu osobních údajů.

V případě zpracování osobních údajů je ALMIRO v postavení správce a v případě potřeby smlouvou pověřuje zpracováním osobních údajů třetí osoby, typicky např. webové vývojáře, účetní společnosti či poskytovatele cloudového řešení, kteří v rámci své spolupráce s ALMIRO musí mít možnost osobní údaje zpracovávat a zároveň poskytnou záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření.

5. Informace o zpracování osobních údajů

Odesláním přihlášky do ALMIRO Partners bere Účastník na vědomí zpracování osobních údajů dle GDPR a zákona o zpracování osobních údajů v automatizovaně vedené databázi společností ALMIRO jakožto správcem, případně pověřeným zpracovatelem, a to pro účely plnění práv a povinností dle uzavřených smluv a podmínek věrnostního programu ALMIRO Partners, rovněž pro vzájemnou komunikaci, včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu, a rovněž pro účely plnění zákonných povinností a účely tzv. přímého marketingu.

Účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely a dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Tento informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Účastník dobrovolně, svobodně a vážně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně odvolat, a to listinnou formou nebo prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: info@almiro.cz. Jiným subjektům kromě výše uvedených nebudou osobní údaje zpřístupněny.

6. Další zásady zpracování osobních údajů

Povinnosti ALMIRO jakožto správce

Seznam členů ALMIRO Partners společnost ALMIRO nezveřejňuje žádné třetí osobě.

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně (např. počítačovým softwarem) či manuálně (např. zaměstnancem ALMIRO). Na základě zpracovávaných osobních údajů však nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování. Osobní údaje (mimo ty zpracovávané na základě souhlasu) budou společností ALMIRO zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a účasti v ALMIRO Partners či po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných právních povinností a k ochraně oprávněného zájmu ALMRO podle platných právních předpisů.

Předmětem zpracování nejsou žádné osobní údaje, které by patřily do kategorie zvláštních osobních údajů dle čl. 9 GDPR. ALMIRO přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v GDPR nebo zákoně o zpracování osobních údajů, a to za účelem vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Povinnosti pověřeného zpracovatele

ALMIRO je v souladu s GDPR oprávněna na základě písemné smlouvy pověřit třetí osoby zpracováním osobních údajů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a při zajištění dostatečné úrovně ochrany osobních údajů.

Zpracovatel je zavázán osobní údaje zpracovávat na základě doložených pokynů ALMIRO a v souladu s povinnostmi stanovenými ustanovením čl. 28 a násl. GDPR a po ukončení pověření protokolárně odevzdat společnosti ALMIRO nebo nově pověřenému zpracovateli všechny osobní údaje, s nimiž nakládal. Zpracovatel je rovněž povinen být Účastníkovi nápomocen pro splnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon jeho práv souvisejících s ochranou osobních údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu GDPR, zejména poskytování informací, poučení a odstraňování zjištěného závadného stavu.

Zpracovatel není oprávněn provádět zpracování osobních údajů prostřednictvím dalšího zpracovatele, předávat či zpřístupňovat zpracovávané osobní údaje třetím stranám (to neplatí v případě plnění zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů zhotovitele), provést jakékoli změny vedoucí ke snížení bezpečnostní úrovně ochrany zpracovávaných osobních údajů, případně změny schválené společností ALMIRO řádně nedokumentovat, nebo předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Společné povinnosti společnosti ALMIRO a zpracovatele

ALMIRO i zpracovatel jsou povinni při zpracování osobních údajů:

 • dodržovat zásady řádného zpracování dat a kontrolovat jejich dodržování,
 • dodržovat veškerá potřebná technická a organizační opatření podle čl. 32 GDPR tak, aby osobní údaje byly v potřebné míře zajištěny a chráněny před neoprávněným užitím a aby jejich zpracovávání probíhalo zcela v souladu s GDPR, především:
  • instalovat bezpečnostní dveře u vstupu do svého sídla, budou-li osobní údaje uchovávány v tištěné podobě či na jiném hmotném nezabezpečeném nosiči,
  • elektronická zařízení obsahující osobní údaje nebo umožňující přístup k nim zabezpečit přístupovým heslem,
  • elektronická zařízení obsahující osobní údaje nebo umožňující přístup k nim zabezpečit firewallem a antivirovým softwarem,
 • zavést bezpečnostní kontroly k předcházení, detekování a řešení ohrožení ochrany osobních údajů a incidentů,
  • o právní úpravě v oblasti ochrany osobních údajů poučit a zajistit mlčenlivost osob, které se přímo nebo nepřímo podílejí na zpracování osobních údajů (např. zaměstnanci ALMIRO či zpracovatele), a to o osobních údajích, o jejich zpracování a o bezpečnostních opatřeních v rámci zpracovávání osobních údajů,
 • zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby v rozsahu odpovídajícím oprávnění těchto osob,
 • vést a průběžně aktualizovat záznamy o zpracování osobních údajů, je-li to dle GDPR zapotřebí,
  • řádně a včas ohlašovat případná porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s Úřadem pro ochranu osobních údajů v potřebném rozsahu,
 • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů,
 • postupovat v souladu s dalšími požadavky GDPR, zejména dodržovat zásady zpracování osobních údajů, plnit informační povinnost a respektovat práva Účastníka.
7. Práva Účastníka

ALMIRO garantuje veškerá práva zaručená GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů, zejména tedy:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu či výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

V případě zjištění či podezření, že společnost ALMIRO provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, v rozporu s GDPR nebo zákonem o zpracování osobních údajů, má Účastník právo požádat společnost ALMIRO o vysvětlení a požadovat, aby byl takto vzniklý stav odstraněn. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, zavazuje se společnost ALMIRO neprodleně závadný stav odstranit. Nevyhoví-li této žádosti, má Účastník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Účastník se svým podnětem obrátit i přímo.

Veškerá práva je možno u společnosti ALMIRO uplatnit zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@almiro.cz nebo zasláním doporučeného dopisu na adresu sídla ALMIRO.